Canada
Toronto
UK
London
Australia
Sydney
Sri Lanka
Colombo

கனேடியச் செய்திகள்

வடகோவை சிவஸ்ரீ பரம பாலசுப்பிரமணியக் குருக்களுக்கு ச ண்டீயக்ஞரத்னம்"விருது

Monday 11th Sep 2017 23:54 PM

ரோறன்ரோ ஸ்ரீ பத்திரகாளி கோவிலில்

ரோறன்ரோ ஸ்ரீ பத்திரகாளி கோவிலில் மஹா சண்டீஹோம மஹா யக்ஞத்தை தலைமைதாங்கி நடாத்திய வடகோவை சிவஸ்ரீ பரம பாலசுப்பிரமணியக் குருக்களுக்கு MIH சர்வதேச நிறுவனம்
" ச ண்டீயக்ஞரத்னம்"என்னும் விருது வழங்கி வாழ்த்தினர்.